คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา”

Friday, 29 March 2019 04:28 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.สพ.ญ.พิมชนก สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(สพ.บ.) อาจารย์บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สังกัดงานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์บริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้วิเคราะห์ความยากง่าย วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวลวง และความชัดเจนของข้อสอบ  เพื่อนำไปพัฒนาข้อสอบที่ใช้วัดผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร การจัดโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ