คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

Friday, 15 March 2019 03:43 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมา ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท แอนด์ เรสเทอรองต์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่งานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร สพบ. 2563 และโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร ตั้งธนธานิช และ น.สพ.ดร.สาทิส ผลภาค เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมี ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ประธานคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้ร่วมกันให้ข้อมูลรวมถึงข้อเสนอแนะในกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน ส่งผลให้การประชุมสัมมนาบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้วยดีทุกประการ