คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพโครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ (กีฬาศูนย์แพทย์) ประจำปีการศึกษา 2561

Friday, 01 March 2019 08:54 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในระหว่างวันที่ 17-24  กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะได้ร่วมกับสมาพันธ์นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  และสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 500 คน ได้เข้าร่วมโครงการกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในปีนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาและใช้เงินงบประมาณจากสมาพันธ์นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆให้มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลทั้งหมด 15 เหรียญ (เหรียญทอง 4, เหรียญเงิน 8, เหรียญทองแดง 3)  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


Last Updated on Friday, 01 March 2019 08:55