คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น” ประจำปี 2562

Friday, 01 March 2019 02:56 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมถ่ายภาพในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการถ่ายภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ   การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ในช่วงเช้ามีวิทยากรจากบริษัทแคนนอนมาบรรยายให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการถ่ายภาพ  หลังจากนั้นช่วงบ่าย ได้ปฏิบัติการถ่ายภาพในสวนสาธารณะรอบบึงสีฐาน ดอกกาลปพฤกษ์ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 28 คน โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.วีรพล  ทวีนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

Last Updated on Friday, 01 March 2019 02:57