คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสัตวแพทยสภาจัดโครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 5

Tuesday, 26 February 2019 06:07 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และ  บุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้ต้อนรับวิทยากรจากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา นำโดย รศ.น.สพ.ดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา  สุจริต และ ผศ.น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม จัดโครงการ “สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร” ครั้งที่ 5  ในหัวข้อ “เจาะลึกการสอบประเมินฯ : ที่นี่มีคำตอบ” ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการสัมมนาสัญจรในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสภาวิชาชีพ  ระบบการรับสมัครและการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ แนวทางการสอบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 5  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สัตวแพทยสภากำหนด และมีสิทธิ์สมัครสอบประเมินความรู้ฯ ได้รับทราบ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก


Last Updated on Tuesday, 26 February 2019 06:15