คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า”

Friday, 22 February 2019 08:21 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยชุมนุมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในสังกัดสโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการ “ค่ายสัตวแพทย์ฯ มข. เรียนรู้และอนุรักษ์สัตว์ป่า” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและความรู้ด้านสัตว์ป่าและสัตว์แปลกอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การหล่อรอยเท้าสัตว์ การส่องนก โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 68 คน ทั้งนี้อยู่ในความดูแลของ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รศ.สพ.ญ.อารินี ชัชวาลชลธีระ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


Last Updated on Friday, 22 February 2019 08:22