คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561”

Wednesday, 13 February 2019 08:48 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชสีห์ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรในสังกัดงานวิจัยและบริการการศึกษา ได้จัด  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศิดา พลอยงาม และ ผศ.น.สพ.ดร.คณิต ชูคันหอม ได้มาให้แนวคิดในการเตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเก็บเกี่ยวความรู้ การประพฤติตนที่เหมาะสม  และการทำโครงงาน  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน


Last Updated on Wednesday, 13 February 2019 08:50