คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562”

Monday, 14 January 2019 06:01 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม  2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย งานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ “เพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพฯ ประจำปี 2562 ณ ห้อง VM3203 ชั้น 2 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการสอบประเมินความรู้ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยมี รศ.น.สพ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา สาขาสัตวแพทยศาสตร์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์” และ สอบอย่างไรถึงไม่ผ่าน” นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้เข้ารับฟังการบรรยายโดยพร้อมเพรียง ได้ร่วมกิจกรรมถามตอบ และซักถามข้อมูลเพื่อความเข้าใจ การจัดโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี