คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Monday, 29 October 2018 00:46 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องเรียน VM3104  ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย  นางสมบัติ แสงพล หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา และ นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ หัวหน้าภารกิจด้านสัตวแพทยศาสตร์ศึกษา พร้อมบุคลากรงานวิจัยและบริการการศึกษาได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาชั้นปีที่ 6  ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ และแนวทางการใช้ชีวิตในสังคมของการทำงานก่อนออกปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่จะต้องเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน  82 คน และได้มีการชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา โดย ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์ บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อนึ่ง นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในภาคการศึกษาปลาย โดยหากเป็นการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ในต่างประเทศคณะจะมีการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท/คน ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นนานาชาติและประสบการณ์ในต่างประเทศอีกทางหนึ่ง