คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมมอบ “เนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ” ประจำปีการศึกษา 2561

Friday, 31 August 2018 05:10 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธี “มอบเนคไท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำคณะ”ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่น้องใหม่ รุ่นที่ 32 ณ ห้องประชุมสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ชั้น 2 อาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาน้องใหม่เข้าสู่คณะสัตวแพทยศาสตร์อย่างเป็นทางการหลังเสร็จจากกิจกรรมเชียร์ เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่มีความรัก มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ กับรุ่นน้อง สร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาน้องใหม่ มีความภาคภูมิใจ และรักในสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ประมาณ 250 คน