คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

Friday, 17 August 2018 04:10 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการพิธีมอบเสื้อคลินิกแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ชั้น 1 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ และบริเวณสนามหญ้า หน้าอาคารเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการมอบเสื้อคลินิกที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และขวัญกำลังใจที่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้เรียนผ่านชั้นพรีคลินิกขึ้นสู่ชั้นคลินิก และสร้างความตระหนักในหน้าที่ของนักศึกษาสัตวแพทย์ที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสำเร็จออกไปเป็นคุณหมอรับใช้ประเทศชาติและสังคมในอนาคตต่อไป นอกจากนั้นยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษา ชุมนุมต่างๆของคณะในรอบปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก