นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Tuesday, 01 May 2018 06:19 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา  นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสัตวแพทย์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “The 17th Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC)” ณ ห้องแซฟไฟร์ 203 อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยได้นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง “ผลของสารสกัดว่านหอมแดงและการเสริมฤทธิ์กับยาเซฟาเลกซินต่อเซื้อสตาฟฟิลโลคอคคัส อินเตอร์มีเดียส ที่แยกได้จากสัตว์; Antibacterial effect of Eleutherine Americana Merr. extract and  it  combination with cephalexin against clinical isolates of Staphylococcus intermedius โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้แก่ นศ.สพ.ภาคภูมิ นาวานุเคราะห์ นศ.สพ.เอกชัย  ทองคำ และ นศ.สพ.เพ็ญวิสา  คำพิทูรย์ โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ  พันธ์อารีวัฒนา อาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ตามลำดับ ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการนำผลการวิจัยต่อสาธารณชนแล้วยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษอีกช่องทางหนึ่งด้วย