นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Tuesday, 10 April 2018 02:52 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ (KVAC) ครั้งที่ 19 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ประกอบด้วย นศ.สพ.ณัชานน ศรีสุชน นศ.สพ.พงษ์วสิน สิมมาทัน และ นศ.สพ.ธีรชน กมลเลิศ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด และ ผศ.น.สพ.ดร.กรวุธ พันธ์อารีวัฒนา ได้รับรางวัล Best Poster Presentation จากการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในหัวข้อ Synergistic Effect of Antioxidant Activity of Clove Essential Oil in Combination with Plai Essential Oil and Vitamin E” นอกจากนั้น น.สพ.พีระพัฒน์ ดีสุข นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ยังได้รับรางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า(Oral Presentation) ในหัวข้อ Shortening of Days Open by Modified Cosynch Protocol in Early Postpartum Dairy Cows: A Preliminary Report” อีกด้วยLast Updated on Wednesday, 11 April 2018 00:33