คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

Monday, 18 December 2017 07:42 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

   เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 18.30 น.  ณ โรงแรม I-Hotel จังหวัดขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งชาวไทย และนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรดุษฎี สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ จำนวน  4 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ จำนวน 2 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข จำนวน 5 คน โดยหลังจากนั้นคณบดีและคณาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบของที่ระลึกแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต และตัวแทนดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ และขอบคุณคณะพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นแบบเรียบง่าย และเป็นกันเอง