คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดทำโครงการ “ยอดผู้ช่วย (สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work )”

Tuesday, 07 November 2017 01:13 vet ข่าว - ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต
Print

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน  2560 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการคลินิกนอกเวลา สพ.ญ.ชุลีพร ประหา สัตวแพทย์สังกัดโรงพยาบาลสัตว์  ได้จัดโครงการ “ยอดผู้ช่วย(สัตวแพทย์) อัจฉริยะ (Road to vet – ready to work ” ครั้งที่ 3   ณ ห้องประชุมราชสีห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 -6 จำนวน  80 คน   บุคลากรสายสนับสนุนสังกัดโรงพยาบาลสัตว์  จำนวน   20 คน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนำทักษะนี้ไปต่อยอดในชั้นเรียนและการทำงานจริงในระดับคลินิกต่อไปได้  โดยโครงการนี้ได้เน้นการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ในคลินิกเวชกรรมสัตว์เลี้ยง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานเวชระเบียน ห้องยา ห้องปฏิบัติการชันสูตร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ในห้องรักษาและสัตว์ป่วยใน เน้นให้มีประสิทธิภาพในการคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น  การจัดการสัตว์ป่วยวิกฤต รวมไปถึงการช่วยปฏิบัติงานในห้องตรวจรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ตลอดจนฝึกทักษะด้านการจัดการกับภาวะฉุกเฉินเบื้องต้นแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ผู้ช่วยงานคลินิกนอกเวลา รวทั้งเพื่อให้สัตวแพทย์ได้พัฒนาตัวเอง และฝึกการนำเสนองานวิชาการในที่สาธารณะ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามสมรรถนะหลักของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีคุณภาพตรงตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตพร้อมทำงาน (ready to work)”