แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คนปัจจุบัน

Monday, 22 April 2019 07:53 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน“คืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นมอดินแดง” ประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ซึ่งนอกจากจะมีการแถลงผลงานต่างๆ และงบดุลการเงินของสมาคมฯแล้ว ยังได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯเพื่อรับตำแหน่งแทนนายกสมาคมฯท่านเดิมที่ได้หมดวาระลง ซึ่งผลปรากฏว่าที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ศิษย์เก่าของคณะ รุ่นที่ 8 ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯอีกวาระหนึ่ง ปัจจุบัน น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง หรือ คุณหมอโอ๋ ถือว่าเป็นศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานอีกท่านหนึ่ง โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของหลายๆองค์กรธุรกิจด้านโคนมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ (1) ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรโคนมทรัพย์เจริญ (2) ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกาฬสินธุ์ แดรีฟูด (3) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด (4) ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาฬสินธุ์แดรีฟูด จำกัด (5) กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแดรีไลน์ จำกัด (6) กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเคมิลค์ จำกัด  และ (7) กรรมการสมาคมนมพาสเจอร์ไรส์ ฯลฯ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ภายใต้การนำของ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ได้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีหลายโครงการที่ได้ร่วมกับคณะได้ช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับคณะ มหาวิทยาลัย และสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมาก


Last Updated on Monday, 22 April 2019 07:54