คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561

Wednesday, 30 January 2019 02:22 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

     เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ผศ.น.สพ.ดร.ประวิทย์  บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.รานี ซิงห์ ผู้คณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  พร้อมบุคลากรคณะ ได้เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข.” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ได้แก่ รศ.น.สพ.ดร.วรพล  เองวานิช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 และศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2561 มี 2 ท่าน คือ น.สพ.พิทักษ์ชัย อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด และ น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทรัพย์เจริญ ผู้จัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกาฬสินธุ์ แดรีฟูด กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดขอนแก่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทกาฬสินธุ์แดรีฟูด จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีแดรีไลน์ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคเคมิลค์ โดยศิษย์เก่าทั้งสามท่านได้ร่วมกันสร้างชื่อเสียง และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


Last Updated on Wednesday, 30 January 2019 02:34