ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกหนึ่งวาระ

Friday, 06 July 2018 03:34 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print


     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช อาจารย์สังกัดกลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะ รุ่นที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อีกหนึ่งวาระ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา