คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯจัดสัมมนาทางวิชาการ

Friday, 01 June 2018 05:35 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

     ในช่วงระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย น.สพ.ภาสวัฒน์ รุ่งเรือง นายกสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “ผู้ตรวจติดตามภายในแบบบูรณาการในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก; Workshop for Internal auditor on Comprehensive Standard in poultry production for export.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจในหลักการจัดทำรายการที่ต้องประเมินภายในหลักการควบคุมในกระบวนการผลิตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของผู้นำเข้าจากยุโรป และนำรายการที่ต้องประเมินภายในดังกล่าวไปใช้ตรวจสอบกิจกรรมการผลิตภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม รวมทั้งเพื่อให้เกิดกิจกรรมในการลดความเสี่ยงที่บูรณาการและเป็นรูปแบบที่ตรวจสอบได้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ สพ.ญ.สมพิศ จุลลาบุตรดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตามมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานระดับนานาชาติ และยังเป็นศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1(KKU#24) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้บริหารผู้จัดการบริษัท เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของบริษัทผู้ผลิตสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก (ฟาร์ม โรงฟัก โรงเชือด โรงงานอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ) สัตวบาลฟาร์มสัตว์ปีก สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกและโรงเชือดสัตว์ปีก ผู้ตรวจติดตามภายในของบริษัทผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออก ทั้งนี้คณะขอขอบคุณบริษัทผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด บริษัทลิลลี่ ฟู้ดแอนซายน์ จำกัด และ บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด