คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.มอบรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจ ประจำปี 2561

Monday, 19 March 2018 01:24 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าของคณะทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้ประกอบอาชีพจนสำเร็จอย่างดียิ่ง และได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงของศิษย์เก่าด้วยกันและบุคคลทั่วไปให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่า “ฟ้าหม่นมอดินแดง” คณะจึงได้จัดให้มีรางวัลศิษย์เก่าที่เราภูมิใจขึ้น โดยในปี 2561 นี้มีการมอบรางวัลจำนวน 9 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น  3 ด้าน คือ กลุ่มทำงานราชการ กลุ่มธุรกิจเอกชน และ กลุ่มโรงพยาบาลสัตว์ โดยรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

กลุ่มทำงานราชการ

1.สพ.ญ.ขนิษฐา  ธิติดิลกรัตน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ตำแหน่ง ปศุสัตว์ จ.เพชรบุรี


2.น.สพ.อภิรักษ์  อุทธา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  ตำแหน่ง  ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ขอนแก่น


3.ผศ.น.สพ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา ตำแหน่ง  รองอธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี


 

กลุ่มธุรกิจเอกชน

4.น.สพ.สุรพงศ์  เอกวงษา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4   ตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย ) จำกัด


5.น.สพ.ฉัตรวิรุฬ  ไพยศิริพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ เวทแอนนี่ มอลล์ กรุ๊ป


6.น.สพ.พิทักษ์ชัย  อุตตะพุทธ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10  ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลไรท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด


7.น.สพ.โยธิน  พันธุ์ศรี รุ่นที่ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ White Ocean Vet Vietnam Co.,Ltd


 

กลุ่มโรงพยาบาลสัตว์เอกชน

8.น.สพ.ศักดิ์ชาย  คงสมบัติ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ตำแหน่ง  เจ้าของ และ ผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักสัตว์ ทั้ง 4 สาขา


9.น.สพ.ศุภชัย  ศรีผาย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ สุโขทัย