คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ และศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560

Wednesday, 31 January 2018 01:14 vet ข่าว - ข่าวด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
Print

   เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดี  ผศ.สพ.ญ.พิมชนก  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.น.สพ.สุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา และ รศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์  ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประเมินผล พร้อมบุคลากรคณะ  ได้เข้าร่วมงาน “คืนสู่เหย้าเรารัก มข.” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ได้แก่ ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์  บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6  ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560  น.สพ.ปฏิภาณ  ไชยปัญญา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 และ น.สพ.วชิระ  แก้วสิงห์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2560