e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาในกีฬาบุคลากร สกอ. “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37 vet 522
82 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 366
83 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 vet 477
84 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ตามเสด็จเพื่อปฏิบัติงานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ จังหวัดสุรินทร์ vet 264
85 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Tropical Medicine and PublicHealth Network (SEAMEO TROPMED) vet 467
86 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม มข. ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 vet 270
87 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 347
88 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม vet 224
89 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัทโซเอทิส จำกัด ออกให้บริการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 226
90 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 342
91 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (มะหมามาราธอน) เนื่องในวาระครบรอบ 32 ปี ของการสถาปนาคณะ vet 603
92 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมถวายงานเพื่อสนองปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการสาธิตผ่าตัดทำหมันสุนัขในศูนย์พักพิงฯ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี vet 587
93 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น vet 438
94 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วม “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว vet 488
95 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 349
96 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์(KVAC) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 vet 669
97 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชียนจัดเสวนารวมพลคนชอบรีด(นม) vet 549
98 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย vet 449
99 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม vet 306
100 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันกวดวิชา Cosme Tutor house vet 526
 
Page 5 of 24


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th