e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
61 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน vet 180
62 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านโลหิตวิทยา vet 187
63 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับสำนักบริการวิชาการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 1385
64 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขภาวะ portosystemic shunt ในสุนัขและแมว vet 264
65 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน vet 225
66 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพทางสัตวแพทย์ vet 286
67 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก สถาบันกวดวิชา One Up Academy vet 235
68 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชาเดลต้าทรี อคาเดมี (Delta3 Academy) vet 304
69 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย vet 250
70 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการทำหมันสุนัข-แมว โดยไม่คิดค่าบริการ vet 232
71 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกพื้นที่จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี vet 240
72 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก vet 243
73 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจจุลทรรศนศาสตร์วินิจฉัยคลินิกทางสัตวแพทย์” vet 237
74 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ vet 650
75 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยสู่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น" vet 523
76 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามความเข้าใจการดำเนินโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น (Participatory One Health Disease Detection; PODD Khon Kaen) vet 550
77 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 14 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด vet 351
78 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนในหัวข้อ “การป้องกันโรคสัตว์ติดต่อคนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์” vet 432
79 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 435
80 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาในกีฬาบุคลากร สกอ. “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ 37 vet 516
 
Page 4 of 24


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th