e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
421 คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมปฏิบัติงานโครงการ พอ.สว. และ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ vet 1618
422 เอกสารดาวน์โหลด vet 8585
423 คณะสัตวแพทย์ มข. เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 23 vet 1510
424 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยในจังหวัดขอนแก่น vet 1295
425 2 ต.ค. 55 สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น vet 1540
426 11 ก.ย.55 สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น vet 1140
427 โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าฟรี เนื่องใน"วันป้องกันโรคพิาสุนัขบ้าโลก" vet 1507
428 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ vet 1359
429 ผอ.สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ ธกส. จ.ขอนแก่น vet 1209
430 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการสถานที่ และเป็นวิทยากร อบรมอาสาปศุสัตว์ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๕ vet 1130
431 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บริการวิชาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ vet 1215
432 สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมเยาวชนประจำปี ๒๕๕๕ vet 1092
433 ขอเชิญร่วมรับบริการโครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2555 vet 1276
434 นโยบายการประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 4751
435 สถานีฟาร์ม ฯ คณะสัตวแพทย์ มข.ออกบริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ vet 1463
436 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2555 vet 1861
437 ดาวน์โหลด KKU Powerpoint Template & VET LOGO vet 114629
438 สพ.ญ. นิธิวดี เพ็ชรชู ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนุขบ้า ในรายงานเวทีชุมชน ข่อง NBT ขอนแก่น vet 1369
439 สถานีฟาร์ม ฯ ออกบริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และร่วมบริจาคโลหิต vet 1466
440 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านขอทุนการศึกษาสำหรับบุตร vet 1843
 
Page 22 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th