e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีเปิดและลงนามในข้อตกลงโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น vet 397
142 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการสู่สังคมจัดอบรมความรู้ด้านสมุนไพรให้กับเกษตรกร vet 439
143 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 369
144 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไป National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน vet 395
145 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนา “แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน” vet 372
146 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง vet 418
147 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการบริการวิชาการป้องกันโรคสัตว์สู่คนจากสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ vet 327
148 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 vet 423
149 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอบรมการใช้สมุนไพรในสัตว์ vet 448
150 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ vet 306
151 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) vet 534
152 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการค่ายบูรณาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 13 vet 444
153 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง vet 428
154 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติ vet 520
155 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ vet 442
156 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 436
157 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำนม vet 454
158 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุม ComAcross-Next and GREASE meeting ณ สปป.ลาว vet 478
159 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกบูทในงาน The Circus Show @ CentralPlaza KhonKaen vet 443
160 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการ “ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า” ของสำนักบริการวิชาการ vet 507
 
Page 8 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th