e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ vet 361
122 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 611
123 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ vet 308
124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ open house แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง vet 507
125 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการแก้จนฯ จังหวัดขอนแก่น vet 392
126 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้านการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ vet 307
127 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการเลี้ยงแพะที่ สปป.ลาว vet 427
128 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการด้านโคนม vet 443
129 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นกรรมการตัดสินกีฬาขี่ม้า ณ ประเทศออสเตรเลีย vet 307
130 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมรณรงค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร vet 458
131 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ vet 393
132 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี vet 450
133 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมประชุมวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 298
134 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการนานาชาติ vet 478
135 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้บริการวิชาการร่วมโครงการผสมเทียมสัตว์ป่าหายากเพื่อการอนุรักษ์ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี vet 488
136 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการถวายเทียนพรรษาและปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา vet 458
137 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมอบรมการป้องกันโรคติดต่อในแพะเนื้อ vet 384
138 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการบริการวิชาการสู่สังคมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ vet 469
139 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทีมประเมินโครงการหนูรักผักสีเขียวฯ vet 409
140 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นอาจารย์พิเศษ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง สปป.ลาว vet 487
 
Page 7 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th