e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงบูธงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 42 vet 1007
102 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์)เข้ารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับเข้าฯ vet 622
103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท โอสแคร์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด จัดสัมมนาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนัง vet 621
104 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว. vet 1240
105 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโต้วาทีในการประชุมประจำปีระดับชาติ vet 582
106 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น vet 572
107 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียน ม.ปลาย vet 572
108 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย vet 582
109 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระดับนานาชาติ vet 675
110 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ vet 340
111 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์รับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนม vet 372
112 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน vet 367
113 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว กับการจัดกิจกรรม Catster Party vet 689
114 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการ vet 615
115 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการฟาร์มสมาชิก vet 954
116 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกเยี่ยมโครงการแก้จนฯในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น vet 619
117 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการผลิตม้า vet 754
118 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอพระยืน vet 654
119 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทอาคเนย์ฟาร์มไลน์ จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงและแปรรูปสุกร แก่นสารสินธุ์ จำกัด vet 600
120 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" vet 679
 
Page 6 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th