e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (Participatory One-Health Disease Detection; PODD)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น vet 384
82 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี vet 569
83 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ vet 406
84 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ vet 462
85 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ตำบลท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น vet 419
86 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นหัวหน้าโครงการแก้จนพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น vet 436
87 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy vet 436
88 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสรุปงานและสัมมนาการพัฒนาน้ำนมคุณภาพดีร่วมกับ อ.ส.ค.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vet 535
89 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้วัด vet 540
90 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี vet 325
91 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ vet 436
92 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) vet 396
93 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มข. อบรมให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร vet 660
94 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ คอนสารปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” vet 522
95 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Healthy pet vet volunteer by Yen Yen” vet 552
96 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี vet 733
97 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 751
98 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการ“บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2560 vet 535
99 คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ vet 620
100 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาระดับนานาชาติ vet 639
 
Page 5 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th