e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
421 สพ.ญ. นิธิวดี เพ็ชรชู ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนุขบ้า ในรายงานเวทีชุมชน ข่อง NBT ขอนแก่น vet 1350
422 สถานีฟาร์ม ฯ ออกบริการวิชาการร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และร่วมบริจาคโลหิต vet 1435
423 ขอเชิญบุคลากรทุกท่านขอทุนการศึกษาสำหรับบุตร vet 1824
424 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. รณรงค์รักการไหว้ สวมใส่ผ้าไทยวันศุกร์ vet 2314
425 อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข. ให้ความรู้เรื่องไข้หวัดนก ในรายการเวทีชุมชน ช่อง NBT ขอนแก่น vet 1173
426 การตรวจสุขภาพสุนัขทรงเลี้ยงส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา vet 1591
427 คณะสัตวแพทย์ เข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน vet 1895
428 คณะสัตวแพทย์ มข. จัดงานโลกสัตว์เลี้ยง ประจำปี2555 vet 1571
429 คณบดีคณสัตวแพทย์ มข. ร่วมออกรายการวิทยุ “99.5 รอบรู้สู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุกระเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น vet 1821
430 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการสอนสัตวแพทย์ลาว ในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น vet 1673
431 อาจารย์คณะสัตวแพทย์ให้ความรู้ทางด้านสัตว์เลี้ยงในรายการเวทีชุมชน NBT ขอนแก่น vet 1488
432 โบนัส ปี2552 vet 4347
433 การประหยัดพลังงาน vet 3550
434 ประกาศที่เกี่ยวข้องการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามระบบใหม่ vet 6754
435 GO TO KNOW "คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้" vet 7765
436 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมทำความสะอาดและปรับแต่งระบบปฏิบัติการ" 23 มิ.ย.54 vet 2327
437 รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ฯ รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น vet 2466
438 อาจารย์คณะสัตวแพทย์ฯ ได้รับรางวัลระดับดีเลิศด้านพัฒนานักศึกษา vet 2355
439 คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ฯลฯ vet 8211
440 ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน (ทุกสาย) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 vet 2008
 
Page 22 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th