e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร vet 558
182 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น vet 666
183 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรด้านโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง vet 472
184 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการสัตวแพทย์อาสาทำดี “ทำหมันแมวและสุนัขบนเกาะช้าง จังหวัดระนอง” vet 580
185 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ vet 612
186 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปเป็นกรรมการตัดสินกีฬาขีม้า ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ vet 770
187 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชาพิจารณ์ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรสายผู้สอน vet 419
188 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมและผู้แทนสหกรณ์โคนม vet 516
189 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร vet 454
190 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2560 vet 538
191 ประกาศ... เรียน อาจารย์/นักวิจัย ที่ใช้ตู้ลบ –80 องศาเซลเซียส ทุกท่าน ขอความร่วมมือให้ท่านนำตัวอย่าง ออกจากตู้ –80 องศาเซลเซียส ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 vet 599
192 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง vet 739
193 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในการตรวจติดตามการผลิตไก่เพื่อการส่งออก vet 707
194 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร vet 764
195 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 691
196 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี vet 872
197 ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Veterinary Diagnostic Laboratory) vet 2869
198 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม vet 770
199 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปให้บริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ vet 745
200 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย vet 525
 
Page 10 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th