e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม vet 737
182 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปให้บริการวิชาการ ณ ต่างประเทศ vet 697
183 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และร่วมงานบุญเดือน 5 แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส ฟื้นสงกรานต์ตามขนบไทย vet 503
184 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรในงาน “ชื่นชม ยินดี ด้วยไมตรี และขอบคุณ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 vet 462
185 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAC) ครั้งที่ 18 vet 771
186 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นกรรมการประกวดการเขียนรายงานสัตว์ป่วย vet 425
187 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกรมปศุสัตว์ vet 384
188 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณาจารย์ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าศึกษาดูงาน vet 414
189 คณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เก็บข้อมูลเพื่อร่วมทำวิจัย ณ ต่างประเทศ vet 403
190 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพิจิตร vet 470
191 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นทีมวิทยากรปฏิบัติการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ vet 344
192 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” vet 406
193 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ vet 502
194 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านสุขภาพแมว vet 404
195 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศจีน vet 419
196 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโครงการสัมมนา vet 441
197 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า vet 550
198 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมศึกษาดูงานทางด้านโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยง ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 533
199 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา vet 468
200 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นวิทยากรอบรมทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว vet 433
 
Page 10 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th