e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการค่ายอนุรักษ์สัตว์ป่าและระบบนิเวศเชิงทะเล vet 578
162 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม vet 493
163 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด vet 409
164 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สหราชอาณาจักร vet 534
165 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น vet 620
166 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรด้านโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยง vet 442
167 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการสัตวแพทย์อาสาทำดี “ทำหมันแมวและสุนัขบนเกาะช้าง จังหวัดระนอง” vet 548
168 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ vet 574
169 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เดินทางไปเป็นกรรมการตัดสินกีฬาขีม้า ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ vet 713
170 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดประชาพิจารณ์ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรสายผู้สอน vet 395
171 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมและผู้แทนสหกรณ์โคนม vet 494
172 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเลขานุการหลักสูตร vet 430
173 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ ประจำปี 2560 vet 510
174 ประกาศ... เรียน อาจารย์/นักวิจัย ที่ใช้ตู้ลบ –80 องศาเซลเซียส ทุกท่าน ขอความร่วมมือให้ท่านนำตัวอย่าง ออกจากตู้ –80 องศาเซลเซียส ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 vet 550
175 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง vet 702
176 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถผู้ตรวจติดตามภายในการตรวจติดตามการผลิตไก่เพื่อการส่งออก vet 679
177 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร vet 738
178 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 649
179 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสัมมนาบุคลากรสำนักงานคณบดี vet 836
180 ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคทางปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Veterinary Diagnostic Laboratory) vet 2422
 
Page 9 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th