e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการ พอ.สว. vet 1361
122 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรโต้วาทีในการประชุมประจำปีระดับชาติ vet 608
123 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์เลี้ยงประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น vet 600
124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรให้แก่นักเรียน ม.ปลาย vet 602
125 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย vet 618
126 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมระดับนานาชาติ vet 707
127 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ vet 358
128 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรอบรมตัวแทนเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ศูนย์รับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนม vet 391
129 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้บริการวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน vet 388
130 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ต้อนรับ Kingdom Of Tigers: ทูนหัวของบ่าว กับการจัดกิจกรรม Catster Party vet 713
131 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ทางวิชาการ vet 641
132 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรติดตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการฟาร์มสมาชิก vet 988
133 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกเยี่ยมโครงการแก้จนฯในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น vet 653
134 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการผลิตม้า vet 803
135 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตอำเภอพระยืน vet 686
136 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทอาคเนย์ฟาร์มไลน์ จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงและแปรรูปสุกร แก่นสารสินธุ์ จำกัด vet 629
137 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. ร่วมใจ ขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า" vet 710
138 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกให้บริการวิชาการด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์น้ำ vet 386
139 คณาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมออกให้บริการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 644
140 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มข.เป็นวิทยากรอบรมด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ vet 325
 
Page 7 of 23


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th