e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านบริการวิชาการสู่สังคม


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
101 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (Participatory One-Health Disease Detection; PODD)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น vet 431
102 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดอุดรธานี vet 633
103 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา เจ โนว์เลจ vet 456
104 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ vet 511
105 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ตำบลท่าพระ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น vet 478
106 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เป็นหัวหน้าโครงการแก้จนพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น vet 485
107 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา One Up Academy vet 481
108 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการสรุปงานและสัมมนาการพัฒนาน้ำนมคุณภาพดีร่วมกับ อ.ส.ค.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ vet 563
109 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมออกโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้วัด vet 583
110 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี vet 366
111 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ณ จังหวัดสุรินทร์ vet 483
112 บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น (NBT) vet 477
113 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มข. อบรมให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกร vet 708
114 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการ "สัตวแพทย์ มข. อาสาร่วมใจ คอนสารปลอดภัยห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” vet 564
115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการ “Healthy pet vet volunteer by Yen Yen” vet 600
116 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการทำหมันสุนัขที่วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี vet 779
117 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า vet 807
118 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการ“บริการวิชาการทางสัตวแพทย์เพื่อชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2560 vet 577
119 คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ vet 681
120 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาระดับนานาชาติ vet 691
 
Page 6 of 24


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th