e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
81 สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) vet 2533
82 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ Khon Kaen Veterinary Annual International Conference (KVAIC) ครั้งที่ 17 vet 1778
83 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Science, Nippon Veterinary and Life Science University(NVLU) ประเทศญี่ปุ่น vet 828
84 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 615
85 พิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยกับศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี vet 526
86 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับอาจารย์จาก Southwest University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน vet 674
87 การเสวนาการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของคณะฯ vet 652
88 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chittagong University ประเทศบังคลาเทศ vet 769
89 คณะสัตวแพทยศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Science (SLU) vet 642
90 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสุขภาพหนึ่งเดียว(One Health) vet 786
91 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาเขตนาบง vet 723
92 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม vet 677
93 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น vet 689
94 อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี vet 883
95 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ University Kalantan Malaysia(UKM) ประเทศมาเลเซีย vet 685
96 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Animal Science and Technology, Southwest University, China (SWU) ประจำปี 2558 vet 655
97 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 16 vet 972
98 คณบดีร่วมโครงการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว vet 569
99 อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ สมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ ณ ประเทศจีน vet 675
100 ต้อนรับผู้เยี่ยมชม ศึกษาดูงานจาก ออสเตรเลีย และ ลาว vet 658
 
Page 5 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th