e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่มาฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ vet 1265
142 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Thomas Schonewille vet 1134
143 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จาก SLU ประเทศสวีเดน vet 1296
144 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับ สพร. จัดโครงการอบรมอาจารย์จากลาว vet 1204
145 อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข.เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ vet 1374
146 ขอเชิญ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ (Kizuna Project Short Term Programme to Japan) ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 1212
147 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Swedish University of Agriculture Science(SLU) ประเทศ สวีเดน vet 1329
148 คณบดี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวกานนท์ ร่วมประชุมสมาคมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาเซียน (SEAVSA) vet 1252
149 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tufts University vet 1248
150 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Southwest University, China (SWU) vet 1280
151 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะอาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science University, Japan (NVLU) vet 1079
152 ทีมวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมบริโภคปลอดภัย 2555 : Safety Consumption 2012, Khon Kaen vet 1488
153 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข .มอบใบประกาศให้แก่ อาจารย์จาก สปป.ลาว vet 1570
154 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดการบรรยายพิเศษ โดย Prof.Frank Mollory(Laurentian Univeristy,Canada) vet 1254
155 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University Putra Malaysia, (UPM) vet 1495
156 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University of Pennsylvania, USA. (Penn) vet 1411
157 ประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 13 vet 1779
158 Dr. Robert Paling จากมหาวิทยาลัยอูเทรค เข้าพบผู้บริหารและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทย์ฯ มข vet 1640
159 14 th AITVM Conference South Africa 26-29 August 2013 vet 1732
160 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับ สพร. จัดโครงการอบรมอาจารย์จาก สปป.ลาว vet 1012
 
Page 8 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th