e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการวิจัยและนานาชาติ


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
141 โครงการสัมมนา one health สำหรับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1163
142 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมแสดงความยินดี กับ Professor James Arthur Will vet 1189
143 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กรรมการผู้ตัดสินกีฬาขี่มาฝ่ายสัตวแพทย์ ของสมาพันธ์ขี่ม้านานาชาติ vet 1288
144 คณะสัตวแพทยศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Thomas Schonewille vet 1180
145 คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จาก SLU ประเทศสวีเดน vet 1314
146 คณะสัตวแพทยศาสตร์ร่วมกับ สพร. จัดโครงการอบรมอาจารย์จากลาว vet 1222
147 อาจารย์คณะสัตวแพทย์ มข.เป็นกรรมการผู้ตัดสินฝ่ายสัตวแพทย์ของสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ vet 1390
148 ขอเชิญ นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ (Kizuna Project Short Term Programme to Japan) ณ ประเทศญี่ปุ่น vet 1233
149 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Swedish University of Agriculture Science(SLU) ประเทศ สวีเดน vet 1344
150 คณบดี รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวกานนท์ ร่วมประชุมสมาคมคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาเซียน (SEAVSA) vet 1273
151 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Tufts University vet 1267
152 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Southwest University, China (SWU) vet 1300
153 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณะอาจารย์ จาก Nippon Veterinary Life Science University, Japan (NVLU) vet 1094
154 ทีมวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมบริโภคปลอดภัย 2555 : Safety Consumption 2012, Khon Kaen vet 1508
155 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข .มอบใบประกาศให้แก่ อาจารย์จาก สปป.ลาว vet 1599
156 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดการบรรยายพิเศษ โดย Prof.Frank Mollory(Laurentian Univeristy,Canada) vet 1277
157 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University Putra Malaysia, (UPM) vet 1517
158 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก University of Pennsylvania, USA. (Penn) vet 1430
159 ประชุมวิชาการนานาชาติสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 13 vet 1799
160 Dr. Robert Paling จากมหาวิทยาลัยอูเทรค เข้าพบผู้บริหารและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวแพทย์ฯ มข vet 1660
 
Page 8 of 9


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th