e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 คณะตัวแทน บ.เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัดมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1098
182 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช vet 644
183 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 vet 789
184 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่ดี vet 875
185 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน 5 ธันวามหาราช vet 809
186 พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ vet 994
187 คณะนิติศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 735
188 สภาข้าราชการฯ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 740
189 สำนักวิทยบริการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 801
190 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ vet 688
191 คณะศึกษาศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1016
192 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ vet 750
193 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ vet 809
194 องค์การนักศึกษา มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1108
195 สำนักงานกฎหมาย มข. แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1546
196 ศูนย์บริการวิชาการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 757
197 กองวิเทศสัมพันธ์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 742
198 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 752
199 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 vet 917
200 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ writer 779
 
Page 10 of 22


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th