e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มข. มอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1033
162 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี มข. vet 865
163 คณะตัวแทน บ.เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัดมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1037
164 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช vet 613
165 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 vet 762
166 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่ดี vet 749
167 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน 5 ธันวามหาราช vet 782
168 พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ vet 968
169 คณะนิติศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 708
170 สภาข้าราชการฯ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 713
171 สำนักวิทยบริการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 772
172 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ vet 662
173 คณะศึกษาศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 968
174 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ vet 726
175 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ vet 771
176 องค์การนักศึกษา มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1065
177 สำนักงานกฎหมาย มข. แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1353
178 ศูนย์บริการวิชาการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 722
179 กองวิเทศสัมพันธ์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 709
180 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 724
 
Page 9 of 21


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th