e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ vet 980
182 คณะนิติศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 722
183 สภาข้าราชการฯ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 729
184 สำนักวิทยบริการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 789
185 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ vet 676
186 คณะศึกษาศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 994
187 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ vet 739
188 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ vet 794
189 องค์การนักศึกษา มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1085
190 สำนักงานกฎหมาย มข. แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1495
191 ศูนย์บริการวิชาการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 744
192 กองวิเทศสัมพันธ์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 726
193 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 741
194 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 vet 906
195 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ writer 760
196 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ writer 753
197 สภานักศึกษาแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 629
198 กองกิจการนักศึกษาแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1001
199 สํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 725
200 ขอแสดงความยินดี ผศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช และ ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ vet 1196
 
Page 10 of 22


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th