e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
181 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 vet 886
182 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ writer 742
183 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ writer 726
184 สภานักศึกษาแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 617
185 กองกิจการนักศึกษาแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 990
186 สํานักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 710
187 ขอแสดงความยินดี ผศ.น.สพ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช และ ผศ.น.สพ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ vet 1154
188 คณะเภสัชศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 734
189 สำนักงานกฎหมาย มข. แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 822
190 บัณฑิตวิทยาลัย มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 678
191 คณะเกษตรศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 706
192 คณะวิทยาศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 667
193 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 948
194 คณะเทคนิคการแพทย์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 793
195 คณะเทคโนโลยี มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 825
196 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 911
197 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัด พิธีส่งมอบงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1124
198 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 vet 888
199 ฝ่ายสารสนเทศ จัดอบรมให้ความรู้คอมพิวเตอร์เรื่อง “การจัดการโปรแกรมประเภท PDF” vet 720
200 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีทำบุญ"สัตว์ทดลอง" ประจำปี 2557 vet 690
 
Page 10 of 21


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th