e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 คณะตัวแทน บ.เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัดมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1036
162 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช vet 613
163 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 vet 762
164 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่ดี vet 749
165 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน 5 ธันวามหาราช vet 782
166 พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ vet 967
167 คณะนิติศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 706
168 สภาข้าราชการฯ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 712
169 สำนักวิทยบริการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 769
170 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ vet 661
171 คณะศึกษาศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 966
172 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ vet 726
173 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ vet 770
174 องค์การนักศึกษา มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1064
175 สำนักงานกฎหมาย มข. แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 1351
176 ศูนย์บริการวิชาการ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 721
177 กองวิเทศสัมพันธ์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 708
178 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 724
179 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 vet 882
180 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ writer 738
 
Page 9 of 21


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th