e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการบริหารจัดการองค์กร


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
161 โรงเรียนมุกดาหารวิทยานุกูล เยี่ยมชมคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 891
162 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. vet 2118
163 คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดอบรมเรื่อง“ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน” vet 744
164 โครงการ"ชี้แจงตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557" vet 816
165 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับรับผู้บริหารจาก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) vet 747
166 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการสื่อสารและการออกแบบการสอนให้ตรงใจผู้เรียน” vet 623
167 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดโครงการ Digital University vet 1104
168 โครงการให้ความรู้จรรยาบรรณบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 vet 853
169 โครงการ สัตวแพทยสภาสัมมนาสัญจร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 933
170 คณะบุคคล/หน่วยงาน เข้ามอบของที่ระลึกอวยพรเนื่องในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่ 2558 vet 1094
171 ผู้บริหารจาก บริษัท เบทาโกร มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 58 แก่คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 896
172 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มข. มอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1055
173 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ท่านอธิการบดี มข. vet 878
174 คณะตัวแทน บ.เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัดมอบของที่ระลึก อวยพรปีใหม่ vet 1063
175 ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช vet 628
176 โครงการสัมมนาบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2558 vet 776
177 คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่ดี vet 763
178 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พ่อของแผ่นดิน 5 ธันวามหาราช vet 796
179 พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ vet 980
180 คณะนิติศาสตร์ มข. แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนใหม่ vet 721
 
Page 9 of 22


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th