e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
301 กำหนดการชำระค่าเล่าเรียนเพิ่มเติม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. vet 1978
302 กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 20 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 vet 2137
303 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา vet 1237
304 ประกาศ รับสมัครนักศึกษารับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มข.กับมหาวิทยาลัยต่างชาติ vet 2632
305 (ทุน ค.ป.ก) ปริญญเอกทางด้านสัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุข ได้ผู้สมัครครบแล้ว vet 1899
306 คณะสัตวแพทย์ มข.จัดงาน ราตรีมหาบัญฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ vet 1398
307 กำหนดการงานราตรีบัณฑิตรุ่นที่ 19 vet 2300
308 ขอเชิญร่วมงานราตรีมหาบัณฑิต vet 1326
309 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ vet 14407
310 นักศึกษาสัตวแพทย์พบผู้ประกอบการ vet 2554
311 กำหนดการรับสมัครทุนและใบสมัครทุนการศึกษา vet 2511
312 กำหนดการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 15 กันยายน 2554 vet 1796
313 ตารางเรียนภาคปลาย 54(แก้ไข 5 ก.ย. 54) vet 2609
314 ปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 vet 2196
315 โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2554 vet 2502
316 คุณลักษณะผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 2815
317 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ(Supervisor) vet 2215
318 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 vet 8128
319 นักศึกษาสัตวแพทย์ ออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7 vet 2905
320 รายวิชาที่สอบ และแผนที่สนามสอบโครงการพิเศษ 2554 รร แก่นนครวิทยาลัย vet 9447
 
Page 16 of 17


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th