e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
301 กำหนดการวันสถานประกอบการพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 15 กันยายน 2554 vet 1777
302 ตารางเรียนภาคปลาย 54(แก้ไข 5 ก.ย. 54) vet 2578
303 ปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 vet 2178
304 โครงการสหกิจศึกษาทางสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2554 vet 2467
305 คุณลักษณะผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น vet 2764
306 ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นผู้ประสานงานศูนย์สอบ(Supervisor) vet 2160
307 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2554 vet 8069
308 นักศึกษาสัตวแพทย์ ออกค่ายบูรณาการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7 vet 2882
309 รายวิชาที่สอบ และแผนที่สนามสอบโครงการพิเศษ 2554 รร แก่นนครวิทยาลัย vet 9312
310 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพิเศษแยกตามห้องสอบ ปี2554 vet 9190
311 กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ ๑๙ vet 2648
312 กำหนดการนำเสนอ สหกิจศึกษา ประจำปี 2553 vet 1864
313 ร่วมฟังและซักถาม การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายปรัชญา ประไพวงษ์ vet 3374
314 ผู้บริหารคณะสัตวแพทย์ พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 vet 3187
 
Page 16 of 16


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th