e-book


-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------
ข่าวด้านการผลิตบัณฑิต


Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
121 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ออกโครงการ “รักใสๆ หัวใจอนุรักษ์” vet 505
122 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการราตรีน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 vet 523
123 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกับบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด จัดสัมมนา “1st Vet Student Seminars on Pet Food Nutrition Campus Tour 2016” vet 485
124 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมมอบเนคไทและสัญลักษณ์ประจำคณะ vet 516
125 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี vet 493
126 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา และให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 vet 487
127 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2559 vet 483
128 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมวในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง vet 509
129 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559 vet 493
130 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.โครงการเรียนรู้พระศาสนา ร่วมปลูกป่าให้ร่มเย็น ประจำปี 2559 vet 473
131 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดพิธีมอบเสื้อคลินิก(เสื้อกาวน์)นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 vet 779
132 นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลผู้นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ vet 498
133 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ได้รับคัดเลือกรับทุนเข้าร่วมกิจกรรมของ INDOHUN vet 748
134 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “ฟ้าหม่นมอดินแดง” รุ่นที่ 30 vet 440
135 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 vet 505
136 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. จัดโครงการเฟรชชี่แคมป์ ครั้งที่ 10 vet 580
137 นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมระดับนานาชาติ vet 579
138 นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ฝึกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ณ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น vet 419
139 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. กับ National Chung Hsing University ประเทศไต้หวัน vet 436
140 กำหนดการโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 30 และพบผู้ปกครอง vet 704
 
Page 7 of 16


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th