e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน

E-mail Print PDF

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะได้ให้การต้อนรับ Miss Anna Ahlen และ Miss Nora Signer นักศึกษาสัตวแพทย์ระดับบัณฑิตศึกษาจาก Swedish University of Agricultural Sciences(SLU) ประเทศสวีเดน ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อและเลือดจากสุนัขที่มีอาการมดลูกอักเสบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาโท  โดยนักศึกษาทั้งสองราย ได้ทำโครงการวิจัยร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร. สุปราณี จิตเพียร รองหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธ์  ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน–30 ตุลาคม 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    อนึ่ง โครงการนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวีเดน


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:27  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th