e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Nong Lam University ประเทศเวียดนาม

E-mail Print PDF

   เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี และผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์   ได้ให้การต้อนรับ Mr. Le Huu Ngoc อาจารย์ และ Miss BUI MY THUY KHANH นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 5 จาก Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University ประเทศเวียดนาม โดย Mr. Le Huu Ngoc ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานเพื่อยกระดับความรู้ในการใช้ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับเรื่องแบคทีเรียให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมฝึกปฏิบัติงานร่วมกับ รศ.น.สพ.ดร. สรรเพชญ อังกิตติตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขและ อ.สพ.ญ.ดร. พัชรา เผือกเทศ อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิชีววิทยา ในระหว่างวันที่ 5 – 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Miss BUI MY THUY KHANH ได้เดินทางมาเพื่อร่วมทำการโครงการวิจัยร่วมกับ ผศ.สพ.ญ.ดร. สิริขจร ตังควัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิชีววิทยา ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2559 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา (MOU) ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ  Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Nong Lam University ประเทศเวียดนาม


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:29  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th