e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับศิษย์เก่า จาก Hanoi National University of Agriculture ประเทศเวียดนาม

E-mail Print PDF

   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้ให้การต้อนรับ Mr. Nguyen Duc Truong อาจารย์จาก Department of Surgery and Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, Hanoi National University of Agriculture ประเทศเวียดนาม ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและเสริมประสบการณ์การสอนในด้าน Diagnostic and Surgery in Dogs and Cats ร่วมกับคณาจารย์ของคณะและสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559  ที่ผ่านมา ซึ่ง Dr. Nguyen Duc Truong ยังเป็นศิษย์เก่าของคณะ โดยได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก USAID-RESPOND จำนวน 2 ปี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (Veterinary Interdisciplinary Science) (International Program) จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2557 นอกจากนั้น Mr. Nguyen Duc Truong ยังถือว่าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มแรกจากประเทศเวียดนามที่เข้าศึกษาในคณะ อีกด้วย โดยทางคณะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวแพทย์ ให้แก่บุคคลากรดังกล่าวให้มีเพิ่มมากขึ้น  ทางคณะ ได้เล็งเห็นว่ายังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:30  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th