e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559

E-mail Print PDF

   

   เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่นของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยในปีนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายผู้สอน และสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น คือ

1. ประเภทบุคลากรสายผู้สอน ได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาพร  ตั้งธนธานิช สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา

2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ น.สพ.สมพงษ์  หอยสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ด้านบริหาร

โดยบุคลากรทั้งสองท่านเป็นผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และแรงสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นบุคลากรของคณะอย่างเต็มที่และมีการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นบุคลากรที่ประพฤติตามจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559

Last Updated on Wednesday, 06 September 2017 04:17  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th