e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาสัตวแพทย์จาก Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ

E-mail Print PDF

   เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพยัคฆา ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะนำโดย รศ.น.สพ.ดร. ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังคลาเทศ  ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจาก CVASU จำนวน 3 คน ได้แก่ Mr. Prabor Deb, Mr. Mominul Islam และ Mr. Tridip Das ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2559 ซึ่งทางคณะคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเข้าศึกษาดูงานและฝึกงานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ พร้อมทั้งยกระดับทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านสัตวแพทย์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนกลุ่มดังกล่าวให้เพิ่มมากขึ้นแล้วยังจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างคณะกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเสริมสร้างความเป็นนานาชาติอีกทางหนึ่งด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:33  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th