e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Veterinary Medicine, College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

E-mail Print PDF

   เมื่ออังคารวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก College of Animal Science and Technology, Southwest University (SWU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีนี้ มีอาจารย์จาก SWU จำนวน 2 คน นำโดย Dr. Fang Rendong, Assistant Dean for International Affairs พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 6 คน ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและฝึกงาน ณ โรงพยาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อีกทั้งยังได้เจรจาถึงความร่วมมือทางวิชาการ และแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างสองสถาบัน ให้มีจำนวนมากขึ้นในอนาคต โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก SWU ทั้ง 6 คน จะทำการฝึกงานด้านคลินิกปฏิบัติ ณ โรงพยาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2559 และ  ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผศ.น.สพ.ดร.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาลสัตว์ ได้นำกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจาก SWU ทั้ง 8 คน เข้าศึกษาดูงานบริเวณโรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสังเกตการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่อีกของโรงพยาบาลสัตว์
    ซึ่งนอกจาการศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือในครั้งนี้ ทางคณะ ยังได้จัดตารางการทัศนศึกษาพิเศษให้แก่กลุ่มอาจารย์และนักศึกษาจาก SWU ด้วย อาทิเช่น ทัศนศึกษา ณ เขื่อนอุบลรัตน์ และหมู่บ้านงูจงอางจังหวัดขอนแก่น อีกทั้งรวมถึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดหนองคาย อีกด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:34  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th