e-book-------------------------------------------

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-------------------------------------------

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 22

E-mail Print PDF

   ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร 9 ตึกอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย(The Veterinary Practitioner Association of Thailand; VPAT) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 22 (The 9th VPAT Regional Veterinary Congress-VRVC 2016) ในโอกาสนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ คณบดี ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีคณาจารย์ทางด้านคลินิกหลายท่านเข้าร่วมรับฟังในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ นอกจากนั้นคณะยังได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยมี นางสาวปริณดา  นามโคกสี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวชนิดา  ชาอินทร์ นักวิชาการศึกษา ร่วมกันทำหน้าที่  ซึ่งการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้คณะได้มีการแนะนำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งได้จัดจำหน่ายหนังสือครบรอบ 30 ปีของคณะ ประชาสัมพันธ์แผ่นพับกองทุนสงเคราะห์สัตว์ ตลอดจนการจัดจำหน่ายเสื้อยืดเพื่อสมทบทุนกองทุนสงเคราะห์สัตว์ด้วย  ซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนของหน่วยงานในภาครัฐ คลินิกเอกชน ศิษย์เก่า เป็นอย่างมาก
   อนึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะเข้าร่วมจำนวนหลายท่าน และได้ให้เกียรติแวะเยี่ยมชมบูทของคณะด้วย


Last Updated on Tuesday, 22 August 2017 02:35  


 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 สำนักบริการวิชาการ
 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักหอสมุด
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 สภาพนักงาน มข.
กลุ่มวิชาปรีคลินิก
 กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์
 กลุ่มวิชาสรีรวิทยา
 กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
กลุ่มวิชาคลินิก
 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา
 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์
 กลุ่มวิชาวิทยาการสืบพันธุ์
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ปศุสัตว์
 ห้องสมุด

 FaceBookสโมสรนักศึกษา
 ชุมนุมเพื่อนสัตว์ป่า
 ชุมนุมสัตวแพทย์อาสา
 ชุมนุมต่อต้านและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 ชุมนุมดนตรีสากล

 สโมสรนักศึกษาสัตวแพทย์
 สมาคมศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มข.
 VET CAMP
 เว็บฝึกภาคสนามร่วม
 เครือข่ายคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย
 สำนักงานบริหารจัดการทรัพสินทางปัญญา


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202404 หมายเลขภายใน มข. 47001          
แสดงความคิดเห็นของคุณมาได้ที่ :
wyanyo@kku.ac.th